การอ่านตารางโหลด

Create By : 14 ตุลาคม 2565


        ตารางโหลด คือ ตารางที่แสดงรายละเอียดต่างๆ ของโหลดภายในตู้ไฟฟ้า ซึ่งออกแบบโดยวิศวกรไฟฟ้า โดยออกแบบมาให้เหมาะสมกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายในอาคารหรือบ้านหลังนั้นๆ รูปแบบของตารางโหลดจะแตกต่างกันไปตามการออกแบบของวิศวกรไฟฟ้า แต่จะมีองค์ประกอบหลักๆที่คล้ายกัน1. Panel NO. : ชื่อของตู้ไฟ เพื่อระบุว่าตู้ไฟนี้คือตู้ไหน กรณีที่มีตู้ไฟหลายตู้

2. Main : บอกรายละเอียดของเมนเบรกเกอร์ โดยระบุชนิด ขั้ว และพิกัดกระแส

3. Capacity : ความจุของตู้ไฟฟ้า คือ จำนวนช่องที่สามารถใส่เบรกเกอร์ลงไปได้

4. Location : บอกสถานที่ที่ติดตั้งตู้ไฟนั้นๆ

5. Circuit NO. : หมายเลขวงจร ใช้เพื่อระบุว่าเบรกเกอร์ย่อยลูกนั้น อยู่วงจรลำดับเท่าไร

6. Description : รายละเอียดวงจร ใช้เพื่อบอกว่าเบรกเกอร์ลูกนั้น ควบคุมวงจรอะไร

7. Conductors : บอกจำนวน ชนิดและขนาดสายไฟ ทั้งสายไลน์ สายนิวทรัล และสายกราวน์

8. Circuit Breaker : บอกรายละเอียดเบรกเกอร์ย่อย โดยระบุชนิด ขั้ว และพิกัดกระแส

9. Conduit : บอกขนาดและชนิดของท่อร้อยสายไฟ

10. Connected load in VA : โหลดไฟฟ้าในแต่ละวงจร โดยบอกขนาดของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในวงจรนั้นๆ ซึ่งคิดจากค่าสูงสุดที่เครื่องใช้ไฟฟ้าบริโภค

11. Total connected load : เป็นช่องรวมขนาดของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บริโภคภายในตู้ไฟฟ้านั้น

12. Total Demand load : เป็นช่องรวมขนาดของโหลดภายในตู้ไฟฟ้านั้น ที่คิดจากการใช้งานจริง ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (วสท.)

13. Main Conductor : สายป้อน คือสายไฟฟ้าที่อาจรับไฟมาจากมิเตอร์ หรือตู้ไฟหลัก โดยบอกจำนวน ขนาด และชนิดของสายไฟ

14. Raceway : บอกขนาดและชนิดของท่อร้อยสายไฟ

15. Connected to : บอกว่าสายไฟจากตู้ไฟนี้ ต่อไปยังตู้ไฟตู้ไหน กรณีมีตู้ไฟฟ้ามากกว่า 1 ตู้


อ่านบทความเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในบ้านอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ด้านล่างนี้

การตรวจสอบขั้วเต้ารับ

การตรวจตู้ไฟฟ้า

การตรวจสอบไฟฉุกเฉิน

อันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูด

ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

การตรวจสอบเบรกเกอร์กันดูดของเครื่องทำน้ำอุ่น

หลักการเลือกขนาดสายไฟให้เหมาะสมกับขนาดของเบรกเกอร์

หน้ากากบัสบาร์และแผงกั้นเฟส

ค่าไฟขึ้นเป็นหน่วยละ 5 บาท !!

การไล่วงจรเบรกเกอร์กันดูด

การอ่านตารางโหลด

สีสายไฟ

การตรวจวัดลำดับเฟส

การตรวจวัดค่าความต้านทานหลักดิน

การตรวจอุณหภูมิตู้ไฟฟ้า

สวิตซ์ไฟและเต้ารับอาร์ก เกิดจากอะไร ??

การตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ

การตรวจสอบสาย LAN

ความแตกต่างระหว่างมิเตอร์ปกติกับมิเตอร์ TOU

ทำอย่างไร เมื่อสายดินหลุดออกจากหลักดิน ??

สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับ EV Charger